Gebruiksvoorwaarden 

Algemene Levervoorwaarden

I.1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene LeverVoorwaarden (kortweg ALV) zijn automatisch van toepassing op iedere klant in combinatie met de geldende prijslijst van Hexagone Benelux c.v. om daarmee het plaatsen van een bestelling mogelijk te maken.

Afwijkende ALV zijn alleen geldig indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd

Bij bestellingen van ondernemingen blijven deze ALV ook in de toekomst van toepassing, ook als hiernaar niet uitdrukkelijk naar verwezen wordt.

I.2. BESTELLING

Een bestelling van producten wordt alleen schriftelijk in behandeling na ontvangst getekende offerte of ontvangst e-mail met artikelnummer Hexagone, prijs en aantal. Mondeling doorgegeven orders zijn pas definitief na schriftelijke orderbevestiging.

Tot stand komen van orders

De bestelling is niet overdraagbaar en kan niet overgedragen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Hexagone Benelux c.v.

I.3. UITLEVEREN ORDERS:

[]

I.4. BESTELLINGEN ANNULEREN

Aanvragen om bestellingen te annuleren kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven en de bestelling is pas daadwerkelijk geannuleerd na schriftelijke bevestiging van Hexagone Benelux c.v.

I.5. LEVERING

De levering vindt plaats door overhandiging van de producten aan de klant of aan de vervoerder

1.5.1. LEVERTIJDEN

Levertijden kunnen per geval anders zijn en zijn ook puur indicatief en zonder enige garantie tenzij anders overeengekomen.

Een vertraging in de verwachte levertijd kan geen reden zijn om de bestelling te annuleren of reden zijn voor enige vorm van compensatie. Een verandering van de bestelde uitvoering is alleen mogelijk na overeenstemming met Hexagone Benelux c.v. over de eventuele meerkosten.

In het geval uitlevering verhinderd wordt door een 'force majeure' of wat voor externe reden dan ook die we niet kunnen beïnvloeden, dan wordt de contractuele verbintenis geschorst gedurende de periode van de force majeure.

Mocht de periode van de force majeure langer duren dan 45 dagen, dan kan een partij de bestelling annuleren zonder consequenties.

1.5.2. OVERDRACHT VAN RISICO

De overdracht van risico aan de klant van verlies, diefstal of beschadiging van de verkochte goederen is effectief vanaf het moment van overdracht van de goederen aan de transporteur. We raden u aan dit transportrisico af te dekken door u hiervoor te verzekeren.

1.5.3. TRANSPORT

Transportkosten zullen worden doorberekend aan de klant, tenzij anders overeengekomen. Hexagone Benelux c.v. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade tijdens transport.

Goederen op transport (ook bij retouren) zijn voor risico van de klant. Het is aan de klant om te verifiëren of de goederen in goede staat zijn aangekomen.

Verificatie bestaat ook uit het checken van de kwaliteit, kwantiteit en het artikelnummer om daarmee zeker te zijn dat de goederen overeenkomen met de bestelling

Afwijkingen in de levering dienen binnen 3 werkdagen via aangetekende schrijven te worden verstuurd aan de transporteur (of via het proces aangegeven door de transporteur) met kopie aan Hexagone Benelux c.v.

Afwikkeling van transportschade dient plaats te vinden tussen klant en transporteur.

I.6. KLACHTEN EN RETOURNEREN VAN GOEDEREN

Klachten over defecte of ontbrekende producten graag binnen 15 werkdagen schriftelijk kenbaar maken aan Hexagone Benelux c.v.

Goederen mogen alleen worden geretourneerd met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en wanneer deze goederen in verkoopbare staat zijn. Hexagone Benelux c.v. zal goederen bij binnenkomst controleren.

De kosten en het risico van de retourzending worden gedragen door de klant. Retouren zonder toestemming worden weer ter beschikking gesteld van de klant en zullen niet leiden tot een credit nota

Goederen die conform afspraak zijn geretouneerd, worden door een vergelijkbaar of beter product vervangen. Indien dit niet mogelijk mocht zijn volgt een credit nota.

De credit nota voor geretourneerde producten zal maximaal 75% van de aanschafwaarde bedragen.

I.7. PRIJS EN BETALING

1.7.1. Prijzen, informatie en specificaties zoals vermeld in onze catalogi, prijslijsten, folders en andere documenten zijn indicatief en zijn geen formele offerte. Deze documenten hebben geen bindend karakter en kunnen ten allen tijde worden gewijzigd zonder aankondiging vooraf.

Onze prijzen zijn in Euro. Alle heffingen, belastingen en andere prestaties te betalen in relatie tot de wetgeving in Frankrijk of het land van import of the land van transit zijn voor rekening van de klant

1.7.2. Onze producten worden altijd gefactureerd tegen de actuele prijs op het moment dat de bestelling wordt bevestigd en zijn ex BTW en ex Transport (en verpakking)

1.7.3. Voor bestellingen van < € 80,- wordt een vaste som van € 21,- ex BTW gerekend.

1.7.4. Onze facturen zijn betaalbaar bij ontvangst tenzij er een betalingstermijn op de factuur staat. Betalingen alleen aan onze bank op het IBAN nummer aangegeven op onze factuur.

n.v.t.

n.v.t.

1.7.5. Indien betalingen nog niet volledig zijn verricht door de klant, behoudt Hexagone Benelux c.v. zich het recht voor ev. garantieafwikkelingen te schorsen totdat aan de betalingsverplichting is voldaan

1.7.6. De verkopende partij is ten allen tijde Hexagone Benelux c.v. tenzij anders overeengekomen.

1.7.7. Betalingen dienen altijd binnen de betalingstermijn plaats te vinden. Mochten de activiteiten van de klant stoppen, dan is de factuur onmiddellijk betaalbaar ongeacht de betalingstermijn.

Bij het stoppen van activiteiten van de klant vervallen ook de lopende bestellingen, contracten en tenders met de klant zonder dat de klant daar enig vorm van compensatie voor kan vragen.

1.8. OVERGANG VAN EIGENDOM

De goederen blijven eigendom van Hexagone Benelux c.v. totdat de volledige betaling is ontvangen.

Wanneer betalingen niet volledig zijn ontvangen binnen de overeengekomen betalingstermijn behoudt Hexagone Benelux c.v. zich het recht voor de hiervoor geleverde goederen terug te vorderen. Ev. deelbetalingen kunnen worden behouden door Hexagone Benelux c.v. als vorm van compensatie

II GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

II.1. Goederen dienen bij levering te worden gecontroleerd op defecten en/of missende onderdelen.

Wij nemen deze garantieaanvragen in behandeling mits schriftelijk ingediend, ondersteund met foto's, binnen 15 werkdagen.

Indicaties over vermogen, snelheid, gewicht, etc. zijn alleen op indicatieve basis en zonder verplichtingen van onze kant. Ev. onnauwkeurigheden kunnen niet leiden tot het annuleren van een bestelling of vraag om compensatie.

II.2. Onze producten zijn bestemd voor professioneel gebruik en mogen uitsluitend gebruikt worden door personeel wat een opleiding heeft genoten bij Hexagone Benelux c.v.

De garantietermijn op onze robots is 24 maanden of 1200 uur gebruik vanaf datum van levering.

Onze producten, m.u.v. onze automatische bodemzuigers, hebben een garantieperiode van 12 maanden.

II.3. Bij gebruik van de door ons geleverde producten anders dan door ons aangegeven in gebruiksaanwijzingen en instructies leidt tot het verlopen van de garantieverplichting.

II.4. Onze garantie is gelimiteerd tot vervanging of reparatie van onderdelen die we defect achten. Eventuele vervolgschade wordt niet gedekt door onze garantie.

II.5. Hexagone Manufacture SAS aanvaard geen aansprakelijkheid voor exploitatieverlies of andere indirecte schade op grond van zijn goederen. De klant dient het gebruik van de machine direct na het vaststellen van een defect onmiddellijk stoppen.

II.6. Alle reguliere nieuwe of verwisselde onderdelen hebben een garantie van 6 maanden of 500 uur.

II.7. De garantie op verbruiksgoederen zoals filters, borstels, aandrijfriemen, v-snaren en kabels zijn gelimiteerd tot 6 maanden garantie of maximum 300 uur gebruik

II.8. Alle gebruik wat in strijd is met de handleiding, de instructies en gebruik als goed 'huisvader' van een dergelijke machine is uitgesloten van garantie

[]

De anti-corrossie garantie is alleen geldig wanneer de machine na gebruik met kraanwater gereinigd wordt en geldt niet bij gebruik in zout-en zwavelhoudend water

Hieruit volgt dat Hexagone Benelux c.v. niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade aan materiaal of ongevallen van individuen als gevolg van zaken hierboven genoemd

In het geval van garantie zijn de kosten voor transport zowel heen als terug zijn voor rekening van de klant.

Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor schade aan eigendom als gevolg van een defect aan het product

LET OP:

In geval van langdurige reparatie (> 1 week) zal de garantieperiode dienovereenkomstig worden verlengd. Offertekosten voor reparaties zijn € 150,- en worden in rekening gebracht als de klant ervoor kiest om niet te laten repareren. Mocht het euvel niet te vinden zijn en de machine naar behoren werken, dan zullen de kosten voor het zoeken naar de storing in rekening worden gebracht.Aanvragen voor reparatie en/of garantie kunt u sturen naar mvd@myhexagone.com

Onderdelen worden gefactureerd op het moment van versturen.

Hexagone kan niet verantwoordelijkheid worden gehouden voor vervuiling van de bodem als de machine defect is. Het wordt aangeraden om een back-up oplossing te hebben.

Normaal gesproken wordt service bij u op locatie verleend. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt u de machine opsturen naar Hexagone Benelux c.v.

Garantie-aanvragen graag schriftelijk met duidelijke probleemomschrijving, de laatste meldingen op de machine en liefst fimpje waarbij het probleem getoond wordt bij gebruik in het water.

III INDUSTRIELE EIGENDOM

Technische documenten die we naar onze klanten sturen blijven het eigendom van Hexagone Manufacture S.A.S. de enige rechthebbende op het intellectuele eigendom. Deze documenten dienen op aanvraag geretourneerd te worden.

Het is voor klanten verboden onze documenten te reproduceren en te gebruiken zodanig dat ons inductriële en intellectuele eigendom geschaad wordt.

IV INTERNET

We behouden ons het recht voor om verwijdering te vragen van onze producten op websites die onze commerciële politiek en onze levervoorwaarden niet respecteren

V ANNULERING CLAUSULE

In het geval waarbij een klant de voorwaarden niet respecteert, mogen we de verkoop annuleren en gaan de goederen retour naar Hexagone, ondanks dat dit de klant mogelijk schade berokkent. Dit indien een formele stellingname van onze kant gedurende 48uur onbeantwoord blijft.

In dit geval kan Hexagone Benelux c.v. een vaste compensatie van 15% van de aankoopprijs verlangen als schadevergoeding en daarnaast nog rente en juridische kosten

VI PROFESSIONAL WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (EEE)

n.v.t.

VII TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGD RECHTER

[]

VIII GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Als een van de voorwaarden of bepalingen nietig zou zijn of door een definitieve rechterlijke beslissing nietig verklaard wordt, zal deze nietigheid of dit gebrek aan effect de resterende clausules en bepalingen die zal blijven toepassen niet beinvloedenBellen +31 (0)655766402of schrijf een e-mail naar mvd@myhexagone.com

Hexagone is Europees markleider in bodemreinigers op de professionele markt. Meer informatie
Expert in zwembadoplossingenHexagone Manufacture